Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst afgesloten tussen Loerie Agency (gevestigd te 2000 Antwerpen, Meistraat 21/42 KBO nummer BE0671.719.159, hierna verder genoemd “ LOERIE ”), onder voorbehoud van wijzigingen uitdrukkelijk overeengekomen door de betrokken partijen. Het aanvaarden van offertes en/of facturen van LOERIE houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, ongeacht de voorwaarden van de opdrachtgever, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk en schriftelijk door LOERIE werden aanvaard.

1. ALGEMENE PRINCIPES

1.1.  De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door LOERIE geleverde goederen en diensten, en/of verleende rechten.

1.2.  De huidige algemene voorwaarden zijn systematisch van toepassing op elk commercieel voorstel van LOERIE aan opdrachtgevers en de opdrachtgever bevestigt specifiek van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn. Bijgevolg impliceert elke bestelling eplaatst bij LOERIE noodzakelijkerwijs de volledige aanvaarding door de opdrachtgever van de onder havige algemene voorwaarden als een substantiële en bepalende voorwaarde van de bestelling.

1.3.  Deze algemene voorwaarden, aangevuld met de eventueel met LOERIE afgesloten overeenkomst houdende de bijzondere voorwaarden en de licentievoorwaarden betreffende de intellectuele eigendoms rechten, vormen de wet tussen de partijen en zijn van toepassing op alle opdrachtgevers van LOERIE, die verondersteld zijn de voorwaarden als dusdanig te aanvaarden. Zij hebben voorrang op eender welke andere bepaling die niet expliciet, schriftelijk of zonder voorbehoud aanvaard is door LOERIE. In geen geval zullen mogelijke tegenstrijdige bepalingen opgesteld door opdrachtgevers van LOERIE kunnen worden opgelegd aan LOERIE.

1.4.  Het feit dat LOERIE, op gelijk welk moment, zich niet beroept op of gebruik maakt van bepaalde bepalingen in de huidige algemene voorwaarden, kan niet beschouwd worden als afstand van recht van deze bepalingen voor de toekomst.

1.5.  Het is elke opdrachtgever van LOERIE verboden om gelijk welk teken, werk, prestatie, dan wel enig ander voorwerp van intellectuele eigendom of ander eigendomsrecht van LOERIE te reproduceren, mede te delen, beschikbaar te stellen of op eender welke wijze te gebruiken zonder daartoe een voorafgaande en uitdrukkelijke geschreven toestemming van LOERIE te hebben verkregen. LOERIE behoudt zich het recht voor om zich tegen dergelijk onrechtmatig gebruik te verzetten en desgevallend schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt voor elke gebruik dat tegenstrijdig is of kan zijn met het imago van LOERIE, met enig recht dat ze zou hebben toegekend of dat haar zou zijn toegekend, dan wel voor elk gebruik dat als oneerlijke mededinging kan worden aangemerkt.

 

2. OFFERTE – ORDER

2.1.  Leveringsaanvragen of opdrachten die door potentiële opdrachtgevers aan LOERIE worden gericht per mail, moeten door LOERIE schriftelijk worden bevestigd door middel van een offerte (via post, fax, e-mail) gericht aan de potentiële opdrachtgever. LOERIE behoudt zich het recht voor om de offerte al dan niet op te splitsen in functie van de verschillende fases van het creatief proces.

2.2.  De potentiële opdrachtgever heeft 14 (veertien) dagen om de offerte schriftelijk te aanvaarden alvorens ze vervalt, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld in de offerte.

2.3.  De aanvaarding van de offerte door de potentiële opdrachtgever gebeurt slechts geldig door verzending aan LOERIE van de ondertekende offerte per post, fax, e-mail of digitale handtekening.

2.4.  LOERIE is niet gehouden door enige offerte of enig aanbod indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon weten dat de betreffende offerte of betreffend aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5.  Een samengestelde prijsopgave verplicht LOERIE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3. MODUS OPERANDI

3.1. Het creatief proces voor het uitwerken en uitvoeren van een order door LOERIE kan verschillende fases omvatten. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen ‘tijd’ en ‘vaste kosten’. Voor elke fase bestaat er een aparte werkmethode en prijsbepaling. De “tijd-fase” betreft de conceptualisatie, bedenking  en ontwikkeling van nieuwe producten of diensten door LOERIE, in samenwerking met de opdrachtgever. Bij ‘materialen’ worden alle onderdelen vervat waarbij de door LOERIE gecreëerde producten of diensten beschikbaar kunnen worden gesteld, ofwel online (web/platform), ofwel door een door LOERIE aangestelde derde aan de opdrachtgever kan worden geleverd, zowel op vlak van productie als distributie. Dit kan gaan om hosting, domeinnamen, licenties of andere vaste kosten. Daarnaast wordt telkens ook project management (PM) voorzien tijdens het traject.

3.2. Alvorens de uitvoering van het project zal LOERIE:

3.2.1. de opdrachtgever een voorschot factureren gelijk aan van 50% van de totale prijs van het project (‘time’). ‘Materiaal’ wordt ten allen tijden voor 100% voorgefinancierd. Betalingstermijn voor het voorschotfactuur bedraagt zeven (7) dagen.

3.3.  Tijdens elke fase zal LOERIE de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.4.  De opdrachtgever erkent dat de uitvoering van de verschillende fases van het order regelmatig overleg vereist tussen LOERIE en de opdrachtgever. Bij het uitvoeren van elke fase van een order worden door LOERIE op verschillende tijdstippen ontwerpen gemaakt en voorgesteld aan de opdrachtgever, die op basis hiervan ofwel zijn aanvaarding voor verdere uitwerking ofwel zijn opmerkingen voor aanpassing aan LOERIE kenbaar maakt. Nadat de opdrachtgever schriftelijk (fax, post, e-mail) zijn keuze aan LOERIE heeft kenbaar gemaakt, volgen op basis van daarmee gepaard gaande opmerkingen van de opdrachtgever maximaal (2) ‘aanpassingsronden’ om tot een finaal resultaat van de fase te komen. Indien na voormelde aanpassingsronden nog bijkomende aanpassingen door de opdrachtgever gewenst worden, dan komen partijen overeen tegen welke voorwaarden deze geschieden (prijs, timing enz).

3.5.  De opdrachtgever erkent dat, met het oog op een efficiënte samenwerking, elke vraag, bemerking, suggestie of door LOERIE geleverde versie van ontwerpen ingevolge het order, vermoed wordt door de opdrachtgever aanvaard te zijn bij gebreke aan een antwoord van de opdrachtgever binnen de vijf (5) werkdagen na verzending door LOERIE. Elke wijziging van het order door de opdrachtgever na voormel de reële ofcvermoede aanvaarding, kan het voorwerp uitmaken van mogelijke bijkomende kosten.

3.6.  Iedere bijkomende of nieuwe opdracht gevraagd door de opdrachtgever, geeft aanleiding tot een nieuwe offerte en overeenkomst tussen de partijen.

3.7.  Een order dat na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever wordt geannuleerd, geeft LOERIE het recht om de betaling van de voor de gehele opdracht overeengekomen vergoeding te eisen.

3.8.  Het gebruiken door de opdrachtgever van een deel van de geleverde goederen of diensten brengt zijn goedkeuring van het geheel met zich mee.

3.9.  Indien het order niet is opgedeeld in welomschreven deelopdrachten, maar dat een duidelijk onderscheid baar onderdeel ervan door LOERIE uitgevoerd en voltooid is, is LOERIE gerechtigd om dit deel reeds aan de opdrachtgever prorata te facturen (en dit zonder dat de volledigheid van de opdracht door LOERIE uitgevoerd is).

3.10.  Indien een bepaalde fase in verschillende stappen wordt uitgevoerd, kan LOERIE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende stappen behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande stappen schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.11.  LOERIE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door daartoe door LOERIE aangestel de derden.

3.12.  Indien door LOERIE of door LOERIE aangestelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers c.q. aangestelden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.13.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten, bestanden enz., waarvan LOERIE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan LOERIE worden verstrekt.

3.14.  Elk door LOERIE aanvaard order kan op elk moment door LOERIE worden geannuleerd. In dergelijk geval verbindt LOERIE zich ertoe een terugbetaling uit te voeren van alle reeds door de opdrachtgever overge maakte bedragen. De opdrachtgever erkent dat LOERIE in een dusdanig geval niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor gelijk welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de opdrachtgever.

3.15.  De opdrachtgever is verplicht de geleverde producten en/of diensten bij ontvangst onmiddellijk na te zien. Weigeringen of klachten daaromtrent moeten binnen de 8 (acht) dagen na de levering van ervan per aangetekende brief aan LOERIE worden gemeld. Na deze periode van 8 (acht) dagen, zal de levering van de werken, opnamen of prestaties als aanvaard en conform het order worden beschouwd.

3.16.  Indien de opdrachtgever na de oplevering van een order, de kwantiteit van de geleverde producten of diensten wenst te verhogen (bv extra aanpassingen aan website of applicatie), dient door de opdracht gever een nieuwe offerte te worden aangevraagd.

 

4. OPSCHORTING, ONTBINDING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.  LOERIE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden (1) indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (2) indien na het sluiten van de overeenkomst bepaalde LOERIE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; (3) indien de opdracht gever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of (4) indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van LOERIE kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2.  Voorts is LOERIE bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen dewelke van die aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstan digheden voordoen die van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LOERIE kan worden gevergd.

4.3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LOERIE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LOERIE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4.  Indien LOERIE tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is LOERIE gerechtigd op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6.  Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LOERIE gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevgoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7.  In geval van liquidatie, van (aanvraag van) gerechtelijk akkoord of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LOERIE vrij om de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LOERIE op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.8. Indien de opdrachtgever een geplaatst order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal de opdrachtgever de totaal voor het order overeengekomen vergoeding aan LOERIE verschuldigd zijn, alsook de verwijlinteresten en een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) zoals voorzien in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

 

5. BETALINGSVOORWAARDE

5.1.  Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dienen de volledige factuurbedragen betaald te worden binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na factuurdatum, op de bankrekening van LOERIE: KBC, IBAN: BE58 7340 4352 1279 BIC: KREDBEBB.

5.2.  Betalingen gebeuren in euro (EUR), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur, zonder enige vermindering door belastingen, lasten of gelijk welke gelijkaardige kosten, zij het nu fiscale of parafiscale directe of indirecte kosten, en in het bijzonder inclusief BTW en bankkosten.

5.3.  Facturen dienen te worden geprotesteerd via aangetekende zending en uiterlijk binnen de 7 (zeven) werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

5.4.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1,5% per begonnen maand na het verstrijken van de vervaldag op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 150€), onverminderd het recht van LOERIE om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.5.  De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

5.6.  Schuldvergelijking tussen de partijen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

6. GARANTIE EN GEBRUIKSLICENTIE

6.1. De door LOERIE te leveren orders voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden, en zijn conform de normen gebruikelijk in de software sector.

6.2. LOERIE zal voor het finaal afgeleverde order de opdrachtgever een niet-exclusieve licentie geven om al het volledige, overdraagbare, wereldwijde en exclusieve eigendoms- en auteursrecht over het order, voor de gehele duur van het auteursrecht aan het publiek mede te delen en te laten meedelen, en dit middels alle op dit moment gekende en toekomstige exploitatiewijzen.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1.  Indien LOERIE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2.  Indien LOERIE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LOERIE beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3.  De aansprakelijkheid van LOERIE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

7.4.  LOERIE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder “directe schade” wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LOERIE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LOERIE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover LOERIE aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. LOERIE is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5.  In geen geval is LOERIE aansprakelijk voor de directe schade die veroorzaakt is door producten die door LOERIE aangestelde derden werden vervaardigd en aan de opdrachtgever geleverd.

7.6.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LOERIE of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

8. VRIJWARING

De opdrachtgever vrijwaart LOERIE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LOERIE toerekenbaar is. Indien LOERIE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden LOERIE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LOERIE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LOERIE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

9. CONFIDENTIALITEIT

9.1.  Partijen zullen alle informatie die ze bij de totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomst vernemen geheim houden. Zij zullen deze informatie noch het bestaan ervan aan derden meedelen noch de informatie op welke manier ook reproduceren, publiceren of gebruiken voor eigen voordeel.

9.2.  Elke Partij wordt onmiddellijk, schriftelijk en in de mate van het mogelijke voorafgaandelijk geïnformeerd omtrent een mededeling van geheime informatie die krachtens de wet of op verzoek van een overheid wordt verricht.

9.3.  Partijen zullen, voor zover als van toepassing, alle geheime informatie, inclusief originelen en alle kopieën van nota’s, memoranda in het algemeen, gegevens over elkaar, elementen die met het voorwerp van de overeenkomst te maken hebben, aan elkaar terugbezorgen bij het beëindigen van de overeenkomst (ongeacht de reden en de wijze van beëindiging). Deze nota’s, memoranda, gegevens en elementen blijven de uitsluitende eigendom van de partij die ze heeft aangebracht.

9.4.  Partijen zullen er op toezien dat hun respectievelijke werknemers en/ of zelfstandige medewerkers of onderaannemers deze verbintenis eveneens aangaan en de nodige garanties ter zake bieden. Deze verbintenis wordt aangegaan voor de gehele duur van de overeenkomst en blijft bestaan ook na de beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de reden en de wijze van beëindiging).

9.5.  Elke inbreuk op deze geheimhoudingsverbintenis mag door een partij als een reden beschouwd worden om de overeenkomst onmiddellijk en ten laste van de andere partij te beëindigen, zonder opzeggingstermijn en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd het recht om zelf schadevergoeding te eisen.

 

10. OVERMACHT

10.1. LOERIE behoudt het recht om het order gedeeltelijk of volledig op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan: elke gebeurtenis die het order kan verhinderen, vertragen of die de creatie, verwerking of levering ervan economisch onrendabel maakt of die de normale werking van de markt belemmert, en waarvoor LOERIE niet aansprakelijk is. Voorbeelden van overmacht zijn, hoewel deze lijst niet exhaustief is: maatregelen genomen door burgerlijke of militaire autoriteiten, branden, overstromingen, epidemieën, quarantaine beperkingen, oorlogen, embargo’s, rellen, stakingen, terroristische daden, vertragingen in het transport, computerdiefstal, schade aan computers of harde schijven als gevolg van bekende of onbekende virussen, defecten of soortgelijke elektronische problemen of andere omstandigheden die het voor LOERIE onmogelijk maken, als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, om het nodige personeelsbestand in te zetten of productiemiddelen te bekomen van de gebruikelijke leveranciers.

10.2. De verantwoordelijkheid voor de weersomstandigheden kan nooit de verantwoordelijkheid van LOERIE zijn, de opdrachtgever is steeds verantwoordelijk. Weer is niet voorspelbaar. Bij regenweer, hagel, sneeuw, dichte mist of barre weersomstandigheden kunnen opnames niet doorgaan. LOERIE zal samen met de opdrachtgever zoeken naar een geschikte draaidag met ideale weersomstandigheden. Indien de opnames op een specifieke plaats en locatie dienen door te gaan zal LOERIE communiceren aan de opdrachtgever hoeveel de meerkost zal zijn om de opnames te verplaatsen naar een ander tijdstip indien het weer opnames niet toelaat.

 

11. BELASTINGEN EN ANDERE BIJDRAGEN

De opdrachtgever zal alle belastingen betalen of LOERIE vergoeden voor alle heffingen, indirecte of gelijkaardige bijdragen, fiscaal of parafiscaal, direct of indirect alsook alle andere welbepaalde heffingen opgelegd door regelgeving, waaronder BTW op geleverde diensten en/of op de aankoop, de levering en de distributie.

 

12. VARIA

12.1.  Wijzigingen en aanvullingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

12.2.  In het geval een clausule of bepaling van de algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules of bepalingen van de algemene voorwaarden. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12.3.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen in overeenstemming met de interpretatieregels van artikel 1156 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

12.4.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

12.5.  Partijen komen overeen dat, waar betreffende dit contract een ingebrekestelling of kennisgeving mocht nodig zijn, deze zal kunnen geschieden buiten elke gerechtelijke vorm per aangetekende brief en dat deze dezelfde kracht zal bezitten als een op gerechtelijke wijze betekende exploot.

 

13. RECHT EN BEVOEGDE RECHTSCOLLEGES

13.1.  De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving.

13.2.  Betwistingen of geschillen voorkomende uit de inhoud of de uitvoering van deze algemene voorwaarden worden bij gebrek aan minnelijke schikking beslecht door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen aan wie de partijen exclusieve bevoegdheid toekennen, zelfs in geval van een veelvoud van gedaagden of procedures tegen de garant en ongeacht de plaats van waar de opdrachtgever de bestelling van het order heeft geplaatst.